Vyzkoušejte si, jak jste na tom s vědomostmi pro získání paraglidingové Licence PILOT.
Nejste si jisti a nebo neznáte správnou odpověď? Naučte se vše potřebné přímo v naší on-line výuce.
Ano, až tak jednoduhé to je…

Test - PL A 1. V ustáleném klouzavém letu je v rovnováze:
tah s tíhou, odpor se vztlakem
vztlak s odporem
tíhová síla se vztlakem a odporem2. K pádu letadla dochází když:
pilot vykrouží příliš ostrou zatáčku
je letová hmotnost letadla větší, než je max. povolená
se letadlo dostane za kritický úhel náběhu3. Při laminárním proudění:
dochází k vzájemnému promíchávání proudnic
nedochází k vzájemnému promíchávání proudnic
dochází k vzájemnému promíchávání proudnic, ale na konci sledovaného průřezu (profilu) se v proudu netvoří víry4. Je možné z rychlostní poláry odečíst rychlost nejlepšího klouzání při protivětru?
ano
jen pro vítr do zad
ne5. Na spodní straně křídla za letu působí:
podtlak
přetlak
žádný tlak6. Turbulentní proudění je:
částice vzduchu se nepohybují
Proudění vzduchových částic různými směry
Proudění vzduchových částic stejným směrem7. Jakou velikost a orientaci má výsledná aerodynamická síla při ustáleném klouzavém letu?
je stejně orientovaná, ale menší než tíha - proto klesáme
je opačně orientovaná a menší než tíha - proto klesáme
je stejně velká a opačně orientovaná jako tíha8. Jak se změní rychlost proudu a statický tlak, když se rozšíří v určitém místě proudnice:
rychlost se zvýší, statický tlak se zvýší
rychlost se sníží, statický tlak se zvýší
rychlost se sníží, statický tlak poklesne9. Vlhkostí vzduchu rozumíme:
množství vodních par v ovzduší
vypadávání srážek
sněžení10. Bouřky z tepla se tvoří:
nejčastěji během noci
nejčastěji odpoledne a večer, v hodinách nejvyšších přízemních teplot
kdykoli11. Které z následujících typů oblačnosti jsou známkou instabilní (nestabilní) vzduchové hmoty?
St, Cs
Cu, Cb
Sc, Ns12. Vertikální mohutnost troposféry je největší:
v mírném pásu
nad póly
nad rovníkovými oblastmi13. V oblasti fronty se tvoří mohutná a výrazná Cb - cumulonimbus oblačnost. Je to typický projev:
teplé okludované fronty
teplé fronty
studené fronty II. druhu14. Nezbytným předpokladem pro kondenzaci nasycených vodních par v troposféře je přítomnost kondenzačních jader, kterými jsou:
pevné částice
kapalné částice
kapalné i pevné částice15. Izolované bouřky místní povahy jsou většinou:
Frontálním zdvihem (studená fronta)
Bouřky z tepla
Frontálním zdvihem (teplá fronta)16. Co znamená populární termín "negativní zatáčka"
asymetrické (jednostranné) přetažení PK
spirála
symetrické přetažení17. Při silnějším větru startuji
v dostatečné vzdálenosti pod vrcholem kopce
tak, aby vrchlík byl zároveň s vrcholem kopce
na vrcholu kopce18. Při vlétnutí do klesavého proudu
vrchlík se nakloní do strany a hrozí asymetrické zaklopení
vrchlík předstřelí dopředu a hrozí čelní zaklopení vrchlíku
vrchlík kývne dozadu a následně může dojít k předstřelu19. Svahování praktikujeme tak, že
létáme přímo nad hřebenem a otáčet se lze podle situace proti i po větru
létáme souběžně se svahem, těsně nad jeho závětrnou stranou a otáčíme se zásadně proti větru, tj. ke kopci
létáme souběžně se svahem na jeho návětrné straně a v místě obratu se otáčíme směrem od svahu o 180°20. "B" stall provedu
postupným stažením popruhů druhé řady
postupným stažením předních popruhů
postupným stažením zadních popruhů21. Mezi tzv. únikové manévry patří
spirála, negativní zatáčka a b-stall
spirála, zaklopení stabilizátorů (uši) a b-stall
spirála, full-stall a b-stall22. Při srovnávání mapy s terénem je nejdůležitější:
přesné hodinky
pozorně prohlížet terén před letadlem, vedle letadla a důsledně porovnávat mapu s terénem
přesný kompas23. Zeměpisné souřadnice nám udávají:
polohu časového pásma
zeměpisnou polohu určitého místa
název určitého místa24. Zeměkoule je:
ideální koule
rotační elipsoid na pólech zploštělý
síť souřadnicových čar25. Sever magnetický je směr, který:
určuje magnetka kompasu, na kterou nepůsobí žádné vedlejší rušivé vlivy
změříme na mapě
je určený myšlenou přímkou, která vede středem země a protíná její povrch v bodech, které nazýváme sever magnetický a jih magnetický26. Kurz měříme od severu ve stupních:
proti směru otáčení hodinových ručiček
ve směru otáčení hodinových ručiček
na východ po směru, na západ proti směru hodinových ručiček27. Rozdíl mezi UTC a středoevropským (SEČ) časem je:
2 hodiny
není žádný
1 hodina28. Při srážce s jiným SLZ ve výšce 50 - 100 m nad terénem je správný postup
vyhodit záložní padák
znovu ustálit let
provést sestupný manévr29. Při přetržení řídící šňůry za letu je správný postup
řízení pomocí naklánění a šetrného stahováním zadních popruhů
pokud je dostatečná výška, použít záložní padák, jinak jinou vhodnou šňůru a druhou řidičku.
zatáčením o 90*, 180*, a 360* jen na jednu stranu30. Vleče-li mne padák při silném větru po zemi stahuji většinou k sobě
áčkové popruhy
řidičky nebo zadní šňůry
čekám až se samovolně zastavím31. Nevyšel vám rozpočet na přistání a musíte jej zkrátit. Jste ve výšce 30 m nad zemí
létáním osmiček (esíček) tj.mírným kličkováním utrácíte výšku, abyste doklouzali přesně na přistání
sklopením konců křídel za pomoci potřebného počtu šňůr zmenšíte nosnou plochu a tak dokloužete pod příznivým úhlem až na zem
ve výšce do 30 m nad zemí je řešením udělat zatáčku o 360°32. Pokud je k dispozici, má pilot mobilní telefon při letu:
za letu se netelefonuje, takže je jedno, kam ho dáte
na snadno dostupném místě z pozice za letu
v úložné zadní kapse sedačky33. Při silném větru pilot zaletěl do místa, odkud se proti větru neprosazuje:
sešlápne speed a k tomu přidá "velké uši"
zůstane natočený proti větru ve směru, kam chce letět a vyklesá na zem do terénu
otočí se po větru nebo alespoň co nejvíce bokem na vítr, jak terén dovolí a z místa odlétne34. Ve vzdušném prostoru G se požadavek na spojení?
vyžaduje se nad 150 m nad terénem
vyžaduje, musí být stálé obousměrné
nevyžaduje35. Sportovní létající zařízení může řídit
pilot, který je držitelem platného pilotního průkazu s příslušnou kvalifikací, nebo pilotní žák za podmínek stanovených výcvikovou osnovou
pilot, který je držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti, nebo pilotní žák za podmínek stanovených výcvikovou osnovou
pilot, který je držitelem platného pilotního průkazu s příslušnou kvalifikací, nebo osoba oprávněná provozovatelem SLZ za přítomnosti pilota, pilotní žák za podmínek stanovených výcvikovou osnovou36. Informace o poloze CTR, TMA, LKR, LKP je možno získat
v mapě ADAC
v oficiální navigační mapě ÚCL
v AIP ČR nebo platné letecké mapě37. Prostor typu LKP sahá
od země do různých výšek (viz AIP nebo platná letecká mapa)
od země do FL 125
od 150m AGL do 1500m AMSL38. Při nouzovém přistání pilot volí spíše
lesní cestu
samostatný strom
hustý porost39. Předpis LAA, který upravuje pravidla létání PK v ČR se nazývá
ZL - 1
ZL - 3
PL - 240. Platný pilotní průkaz musí mít pilot u sebe:
při mimoletištním letu
při přeletu
při každém letu41. PK nejvíce poškozuje
slunce a nevhodné zabalení
létání na navijáku, létání s motorovou krosnou a namáčení ve vlhké trávě
UV záření, vlhké skladování a oděr42. Volné konce jsou
vinglety
nenáročná přistání
popruhy PK43. „Protišoková“ fólie se používá nejlépe tak, že se:
s ní postižený šetrně přikryje
do ní postižený těsně zabalí (včetně hlavy – volný zůstane jenom obličej)
s ní postižený podloží44. Pokud je zřejmé, že bude nutný zásah záchranářského vrtulníku, voláme v ČR přednostně číslo:
112
155
121045. Nefunkčnost krevního oběhu („zástavu srdce“) v praxi rozpoznáme tak, že:
postižený nereaguje na podněty, dýchá lapavě nebo vůbec a nehýbe se
necítíme údery srdečního hrotu v oblasti hrudníku
nemůžeme nahmatat tep na krční tepně46. „Druhotné vyšetření“ u pacienta s úrazem znamená:
vyšetření další nezávislou osobou pro ověření správnosti původních závěrů
druhé (a další) kontrolní vyšetření s cílem zjistit, zda nedochází ke zhoršení stavu
prohlídku postiženého „od hlavy k patě“ s cílem odhalit všechny úrazové změny na těle47. Telefonní číslo na záchrannou službu je v ČR:
158
155
15048. Nejpodstatnější výkony první pomoci, které můžeme provést v případě vážného úrazu, jsou:
zastavení silného krvácení, uvolnění dýchacích cest a boj proti ztrátám tepla
šetrný transport k místu odborné pomoci
fixace zlomenin a ošetření ran a oděrek49. „Lapavými dechy“ se rozumí:
nápadně hlučné nádechy v rychlém tempu; tyto nádechy jsou typické pro rozvíjející se šokový stav
jednotlivé nádechy v nápadně dlouhých intervalech u postiženého v bezvědomí; tyto nádechy jsou typické pro zástavu oběhu
nápadně rychlé, ale mělké a tiché dýchání, typické pro pacienta s překážkou v dýchacích cestách50. Resuscitaci (oživování) je potřeba provádět tehdy, pokud postižený:
nereaguje a nemá hmatný puls na krční tepně (stav dýchání není podstatný)
nereaguje, nehýbe se a nedýchá, nebo jsou vidět jen „lapavé“ nádechy
nereaguje a nehýbá se, bez ohledu na stav dýchání (laik není stav dýchání schopen spolehlivě posoudit)