Vyzkoušejte si, jak jste na tom s vědomostmi pro získání paraglidingové Licence PILOT.
Nejste si jisti a nebo neznáte správnou odpověď? Naučte se vše potřebné přímo v naší on-line výuce.
Ano, až tak jednoduhé to je…

Test - PL A 1. Je-li PK dynamicky stabilní:
znamená to, že je snadno ovladatelný, hlavně při akrobacii
znamená to, že se po vychýlení vrátí do původního ustáleného letu
neznamená to, že se po vychýlení skutečně vrátí do původního ustáleného letu2. Tětiva profilu je:
čára spojující středy kružnic vepsaných do profilu
přímka rozdělující profil v polovině jeho tloušťky na dvě stejně velké části
přímka spojující střed náběžné hrany profilu s odtokovou hranou profilu3. Součinitel vztlaku je nejvíce ovlivněn:
hloubkou profilu
zakřivením profilu
rychlostí proudění4. Vztlak na profilu vzniká v důsledku:
zhuštění proudnic nad profilem, tím se nad profilem vytvoří podtlak, pod profilem se proudnice rozšíří a tím se pod profilem vytvoří přetlak
zhuštění proudnic pod profilem, tím se pod profilem vytvoří přetlak, nad profilem se proudnice rozšíří a tím se nad profilem vytvoří podtlak
náporu vzduchu na spodní stranu profilu (při kladném úhlu náběhu)5. Jak se změní rychlost proudu a statický tlak, když se rozšíří v určitém místě proudnice:
rychlost se sníží, statický tlak poklesne
rychlost se sníží, statický tlak se zvýší
rychlost se zvýší, statický tlak se zvýší6. Jakou velikost a orientaci má výsledná aerodynamická síla při ustáleném klouzavém letu?
je stejně velká a opačně orientovaná jako tíha
je stejně orientovaná, ale menší než tíha - proto klesáme
je opačně orientovaná a menší než tíha - proto klesáme7. Vztlak je?
odpor plochy daný úhlem náběhu
síla vzniklá obtékáním profilu, kolmá k síle aerodynamického odporu
výsledná aerodynamická síla vzniklá obtékáním profilu8. Při zvětšování úhlu náběhu:
roste součinitel vztlaku, součinitel odporu klesá
klesá součinitel vztlaku a odporu
roste součinitel vztlaku a odporu9. Mezi místní charakteristické větry patří vítr nazývaný „FÖHN“:
vane po rozsáhlých zejména suchých rovinách v podzimních měsících
vane z údolí do hor
vane z hor do údolí10. Konvekční aktivita ve středních zeměpisných šířkách je největší:
v zimě v poledne
v létě odpoledne
v poledne11. V oblasti tlakové níže na severní polokouli vane vítr při zemi:
rovně do středu níže v celé její oblasti
proti směru pohybu hodinových ručiček
ve směru pohybu hodinových ručiček12. Rychlost stoupavého proudu závisí na:
denní době a ročním období
nerovnoměrném prohřátí cyklonální termické konvektivní oblačnosti
míře instability a prohřátí vzduchu o zemský povrch13. Vítr je:
promíchávání vzduchových částic
vertikální pohyb vzduchu
horizontální proudění (přemísťování) vzduchu14. Stacionární frontou nazýváme frontu, která:
postupuje jen ve směru hodinových ručiček
rychle postupuje
se nepohybuje, nebo se pohybuje jen velmi zvolna15. Který druh srážek z oblačnosti obsahující pouze vodu vypadává ve středních zeměpisných šířkách?
Mírný déšť s velkými kapkami
Intenzivní déšť
Mrholení16. Při vlétnutí do klesavého proudu
vrchlík se nakloní do strany a hrozí asymetrické zaklopení
vrchlík kývne dozadu a následně může dojít k předstřelu
vrchlík předstřelí dopředu a hrozí čelní zaklopení vrchlíku17. "B" stall provedu
postupným stažením předních popruhů
postupným stažením popruhů druhé řady
postupným stažením zadních popruhů18. Svahování praktikujeme tak, že
létáme souběžně se svahem na jeho návětrné straně a v místě obratu se otáčíme směrem od svahu o 180°
létáme přímo nad hřebenem a otáčet se lze podle situace proti i po větru
létáme souběžně se svahem, těsně nad jeho závětrnou stranou a otáčíme se zásadně proti větru, tj. ke kopci19. Při uvolnění speed systému se rychlost PK
sníží
zvýší
nezmění, pouze se zvětší úhel náběhu20. Směr větru před přistáním v neznámém místě, kde není větrný rukáv, nejsnáze poznáme podle
polohy rozložených PK, které zde přistály před námi
vlnění trávy, pohybu dýmu, ohýbání stromů, poletování chmýří
kroužení dravců, směru pohybu stínů na zemi, vln na vodních plochách21. Předstartovní kontrola je
sedmibodová
pětibodová
tříbodová22. Zeměkoule je:
síť souřadnicových čar
rotační elipsoid na pólech zploštělý
ideální koule23. Která z dále uvedených podmínek je nejdůležitější pro srovnávací navigaci?
navigační příprava před letem, mapa, viditelnost země
zkušenost pilota a jeho odhad
dobrá mapa a orientační schopnosti pilota24. Horizontální rychlost se udává:
v uzlech
ve stopách
v km/hod, v MPH, v uzlech (kts)25. Nultý poledník je:
poledník, na kterém se zeměpisná šířka i délka rovnají 0
poledník neprocházející hvězdárnou v Greenwich, ovšem pouze na malé kružnici
poledník, zvaný též základní, procházející hvězdárnou v Greenwich v Anglii26. 225 stupňů je vedlejší světová strana:
jihozápad
jihovýchod
severozápad27. Zeměpisné souřadnice nám udávají:
zeměpisnou polohu určitého místa
polohu časového pásma
název určitého místa28. Záložní padák (ZP) použijeme bez váhání
v neřízené prudké rotaci
pod bouřkovým mrakem
při přefouknutí za horský hřeben29. Při silném větru pilot zaletěl do místa, odkud se proti větru neprosazuje:
otočí se po větru nebo alespoň co nejvíce bokem na vítr, jak terén dovolí a z místa odlétne
sešlápne speed a k tomu přidá "velké uši"
zůstane natočený proti větru ve směru, kam chce letět a vyklesá na zem do terénu30. Před přistáním do stojaté vody je zapotřebí především
vyskočit s postroje ve výšce cca 3 - 5 m nad hladinou
rozepnout karabiny postroje tak, aby bylo možno po styku s vodou jej co nejrychleji opustit
otočit kluzák proti větru31. Při nasátí oblačností s velkým vertikálním vývojem je nejlepší:
řídit vrchlík v přímém směru a letět, kde je nejsvětlejší část oblaku
nasadit co nejúčinnější únikový manévr a snažit se být nasměrován proti větru
točit dál, protočit oblak co nejvýše a tak se dostat až nad něj32. Vleče-li mne padák při silném větru po zemi stahuji většinou k sobě
čekám až se samovolně zastavím
řidičky nebo zadní šňůry
áčkové popruhy33. Při přetržení řídící šňůry za letu je správný postup
zatáčením o 90*, 180*, a 360* jen na jednu stranu
řízení pomocí naklánění a šetrného stahováním zadních popruhů
pokud je dostatečná výška, použít záložní padák, jinak jinou vhodnou šňůru a druhou řidičku.34. Technický průkaz PK kategorie "P" je možno vydat
pouze PK, který prošel úspěšně zkušebním programem podle normy AFNOR
jakémukoliv PK vyrobenému výrobcem s oprávněním LAA ČR
pouze PK, který prošel úspěšně zkušebním programem podle normy PL - 2, DHV nebo CEN35. Při nouzovém přistání pilot volí spíše
hustý porost
samostatný strom
lesní cestu36. Vrchlíku PK škodí zejména
UV záření, mechanický oděr, vlhkost
myši a jiní polní hlodavci
skladování v temných a suchých prostorech37. Spodní hranici řízeného okrsku (CTR) tvoří:
horní hranice třídy G
povrch země
stanovená výška nad mořem38. Minimální letová dohlednost ve vzdušném prostoru třídy E je:
8 km
1,5 km
5 km39. Jaký je minimální věk pro zahájení teoretického a praktického výcviku uživatele PK
od 16 let pouze se souhlasem jeho zákonných zástupců
od 15 let pouze se souhlasem jeho zákonných zástupců
od 14 let pouze se souhlasem jeho zákonných zástupců40. Kdo je oprávněn kontrolovat pilotní průkaz nebo doklad žáka
inspektor provozu a techniky LAA ČR, osoba pověřená MD ČR nebo ÚCL, příslušník Policie ČR
inspektor provozu LAA ČR, příslušník Policie ČR, inspektor ÚCL, osoba pověřená provozovatelem letiště nebo majitelem pozemku
inspektor provozu LAA ČR, osoba pověřená MD ČR, příslušník Policie ČR, nebo pracovník městského úřadu obce, na jehož pozemcích je letiště, nebo plocha SLZ41. Volné konce jsou
nenáročná přistání
popruhy PK
vinglety42. PK nejvíce poškozuje
UV záření, vlhké skladování a oděr
slunce a nevhodné zabalení
létání na navijáku, létání s motorovou krosnou a namáčení ve vlhké trávě43. Pilot během svahování po zaklapnutí asi 10 m nad zemí dopadl tvrdě na levý bok, zjevně otřesen, nicméně vstává, vzápětí kolabuje, je bledý, udává bolest naraženého boku, třese se, chce se mu spát, je trochu zmatený, ale nabízené přivolání záchranky striktně odmítá. Postup bude:
Uložíme jej do protišokové polohy s nohama nahoru, přikryjeme a přivoláme záchrannou službu.
Snažíme se jej uklidnit, ponecháme jej v poloze, jaká mu nejlépe vyhovuje, přikryjeme jej, přivoláme záchrannou službu.
Uložíme jej do stínu, do polosedu, během létání jej občas kontrolujeme. Pokud by se stav horšil, přivoláme pomoc.44. Pokud je nutné pilota PG po pádu v těžko přístupném terénu improvizovaně transportovat, jako optimální transportní prostředek poslouží:
Vrchlík složený do obdélníku vhodné velikosti
PG sedačka
Vhodné, rovné větve svázané do podoby nosítek45. Pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, je pro postiženého úrazem nejlepší:
taková poloha, kterou chce postižený sám zaujmout
poloha na boku („stabilizovaná“ resp. „zotavovací
„protišoková“ poloha s nohama a rukama zvednutýma co nejvýše46. Signalizace, kterou osoby na zemi potvrzují potřebu přistání posádce záchranného vrtulníku, se provádí:
rukama mírně rozpaženýma do tvaru písmene A
rukama vztyčenýma nad hlavou do tvaru písmene Y
máváním jakýmkoliv předmětem světlé barvy47. Zlomeninu dolní končetiny přednostně fixujeme:
pomocí improvizované dlahy (větve, tyčky apod.)
přitažením k druhostranné končetině (pokud není rovněž zlomená)
zavěšením do šátku48. Resuscitaci provádí laici bez speciálního výcviku:
mačkáním hrudníku a dýcháním z plic do plic v poměru 15:2
pouze mačkáním hrudníku
mačkáním hrudníku a dýcháním z plic do plic v poměru 30:249. Pro zabránění ztrátám tepla je nejúčinnější:
oblečeného postiženého šetrně přikrýt protišokovou fólií
oblečeného postiženého těsně zabalit do „protišokové“ fólie
svlečeného postiženého těsně zabalit do „protišokové“ fólie50. Mobilní telefon by měl mít pilot za letu:
umístěný tak, aby na něj dosáhl v jakékoliv poloze těla
vypnutý, protože letecké předpisy zakazují používání mobilních telefonů za letu
nejlépe v kapse sedačky, aby nemohlo dojít k úrazu těla při nehodě