Vyzkoušejte si, jak jste na tom s vědomostmi pro získání paraglidingové Licence PILOT.
Nejste si jisti a nebo neznáte správnou odpověď? Naučte se vše potřebné přímo v naší on-line výuce.
Ano, až tak jednoduhé to je…

Test - PL A 1. Při obtékání tělesa vznikají aerodynamické síly. Nazývají se:
vztlak, tíha a odpor
výsledná aerodynamická síla, která se rozkládá na vztlak a odpor
vztlak a podtlak2. Za normálního ustáleného letu je:
na horní i spodní straně křídla podtlak
na horní straně křídla podtlak a na spodní přetlak
na horní i spodní straně křídla přetlak3. Turbulentní proudění je:
Proudění vzduchových částic různými směry
Proudění vzduchových částic stejným směrem
částice vzduchu se nepohybují4. Vyberte správné tvrzení týkající se polohy postiženého se závažným úrazem v bezvědomí:
Postižený v bezvědomí následkem úrazu by měl být vždy uložen do polohy na zádech se zakloněnou hlavou
S postiženým v bezvědomí zásadně nehýbeme, abychom eliminovali riziko dalšího poškození páteře a míchy
Pokud postižený ve stávající poloze spolehlivě dýchá, ponecháme ho v této poloze5. Indukovaný odpor lze zmenšit:
šípem křídla a tloušťkou profilu
tloušťkou profilu a koncovými tělěsy na koncích křídla
štíhlostí křídla a vhodným zakončením křídla6. Klouzavost PK lze definovat:
poměr mezi vodorovnou a svislou složkou rychlosti letu kluzáku
vztah mezi výkonem kluzáku a jeho opadáním
poměr mezi tíhou a vztlakem7. Při laminárním proudění:
dochází k vzájemnému promíchávání proudnic
nedochází k vzájemnému promíchávání proudnic
dochází k vzájemnému promíchávání proudnic, ale na konci sledovaného průřezu (profilu) se v proudu netvoří víry8. K pádu letadla dochází když:
je letová hmotnost letadla větší, než je max. povolená
pilot vykrouží příliš ostrou zatáčku
se letadlo dostane za kritický úhel náběhu9. Určitý objem vlhkého, ale nenasyceného vzduchu stoupá. Která z následujících hodnot se změní?
Relativní vlhkost
Absolutní vlhkost
Směsný poměr10. Vlhkostí vzduchu rozumíme:
množství vodních par v ovzduší
vypadávání srážek
sněžení11. V praxi převádíme rychlosti větru z m/s na kt vztahem:
1 m/s ~ 2 kt
1 m/s ~ 1 kt
1 m/s ~ 3 kt12. Konvekční aktivita ve středních zeměpisných šířkách je největší:
v létě odpoledne
v zimě v poledne
v poledne13. Rosný bod je:
výška nulové izotermy
místo, nad kterým vznikne mrak
teplota, na kterou musí být ochlazen vzduch, aby nastala kondenzace14. Při přechodu aktivní studené fronty II. druhu se setkáváme s typickými nebezpečnými jevy:
námrazou, trvalými srážkami, zhoršenou dohledností
nízkou oblačností, mohutnou vrstevnatou oblačností, silným trvalým deštěm
silnou turbulencí, silnou námrazou, aktivní bouřkovou činností, silnými přeháňkami, silným větrem15. Která z druhů uvedených mlh se nejčastěji likviduje zesílením rychlosti přízemního větru:
advekční
radiační
frontální16. Při asymetrickém zaklopení 1/2 náběžné hrany PK je potřeba
vykloněním v sedačce na zaklopenou stranu a přibržděním nezaklopené strany udržet kluzák v přímém letu
vyčkat a nezasahovat do řízení
vykloněním v sedačce na nezaklopenou stranu a přibržděním této strany udržet kluzák v přímém letu17. Směr vzletu a výběr startoviště podřizujeme
větru, který fouká dole v údolí na přistávací ploše
větru, který udává nejbližší meteorologická stanice
větru na startovišti s ohledem na to, jaký vítr fouká nad hřebenem18. Do předstartovní kontroly patří
kontrola opotřebení PK a postroje,všech švů, kontrola karabin, přilby a přístrojů
kontrola PK ,upnutí, počasí, prostoru ve směru letu a místa přistání
kontrola postroje, šňůr, vrchlíku, počasí, prostoru19. "B" stall provedu
postupným stažením zadních popruhů
postupným stažením předních popruhů
postupným stažením popruhů druhé řady20. Při silnějším větru startuji
tak, aby vrchlík byl zároveň s vrcholem kopce
na vrcholu kopce
v dostatečné vzdálenosti pod vrcholem kopce21. Směr větru před přistáním v neznámém místě, kde není větrný rukáv, nejsnáze poznáme podle
kroužení dravců, směru pohybu stínů na zemi, vln na vodních plochách
polohy rozložených PK, které zde přistály před námi
vlnění trávy, pohybu dýmu, ohýbání stromů, poletování chmýří22. Sever magnetický je směr, který:
změříme na mapě
je určený myšlenou přímkou, která vede středem země a protíná její povrch v bodech, které nazýváme sever magnetický a jih magnetický
určuje magnetka kompasu, na kterou nepůsobí žádné vedlejší rušivé vlivy23. 045 stupňů je vedlejší světová strana:
severozápad
severovýchod
jihozápad24. Letadlo letící kursem 265 za větru 085 bude:
mít vítr zprava zezadu
mít vítr proti směru letu
mít vítr v zádech25. Nultý poledník je:
poledník, zvaný též základní, procházející hvězdárnou v Greenwich v Anglii
poledník, na kterém se zeměpisná šířka i délka rovnají 0
poledník neprocházející hvězdárnou v Greenwich, ovšem pouze na malé kružnici26. Při provádění srovnávací orientace je vždy spolehlivější:
soustředit pozornost na jeden orientační bod
vyhledat a určit několik orientačních bodů
pozorně prohlížet terén pod letadlem27. Dříve než v Praze vychází slunce:
v Moskvě
v Paříži
v Londýně28. Pro nácvik létání nouzových režimů nad vodní plochou se vybavíte
plovací vestou, nožem na odříznutí padákových popruhů
plovací vestou a světlicí
plovací vestou, oranžovou helmou a lehkou obuví29. Při přefouknutí přes kopec je nejbezpečnější
použiji záložní padák, závětrná turbulence jej ovlivňuje daleko méně
letět po větru přes rotor co nejdál na místo kde můžu alespoň nějak v pořádku přistát
zvětším maximálně plošné zatížení tak že udělám velké uši a proletím turbulence30. Při nouzovém přistání pilot volí vždy jako poslední možnost:
dráty elektrického vedení
vodní plochu
parkoviště31. Vleče-li mne padák při silném větru po zemi stahuji většinou k sobě
áčkové popruhy
čekám až se samovolně zastavím
řidičky nebo zadní šňůry32. Při jednostranném přetažení vrchlíku pilot:
staženou řidičku už podrží a náklonem se snaží vyrovnat rotaci
stáhne i druhou řidičku, potom obě vypustí
plynule vypustí řízení33. Přistání na vodní hladině provádí pilot PK
proti větru
bokem na vítr
po větru34. Letí-li dvě letadla na vstřícných tratích nebo přibližně takových, každé z nich se vyhne změnou kurzu:
vlevo
učiní taková opatření, která nejlépe zabrání srážce
vpravo35. Lety VFR ve třídách vzdušného prostoru C, D a E se smějí provádět ve vzdálenosti od oblaků:
do oblaku smí vletět pouze pilot, který první dosáhne základny
vně oblaků a za viditelnosti země
nejméně 1500 m horizontálně a 300 m vertikálně36. Informace o poloze CTR, TMA, LKR, LKP je možno získat
v oficiální navigační mapě ÚCL
v AIP ČR nebo platné letecké mapě
v mapě ADAC37. TMA (koncová řízená oblast)
se dá podletět
dá se podletět pouze při vzájemné komunikaci radiostanicí s příslušným stanovištěm ATS
nedá se podletět ani nadletět38. Letadlo mající přednost musí udržovat svůj kurs a rychlost:
tyto podmínky nesmí měnit
toto pravidlo však nezbavuje velitele letadla odpovědnosti provést takové opatření, které nejlépe zabrání srážce
nesmí měnit kurz, rychlost však ano39. V prostory třídy E mohu potkat dopravní letadlo?
Ano
Ne
Jen v noci40. Jaký je minimální věk pro zahájení teoretického a praktického výcviku uživatele PK
od 16 let pouze se souhlasem jeho zákonných zástupců
od 14 let pouze se souhlasem jeho zákonných zástupců
od 15 let pouze se souhlasem jeho zákonných zástupců41. PK nejvíce poškozuje
UV záření, vlhké skladování a oděr
slunce a nevhodné zabalení
létání na navijáku, létání s motorovou krosnou a namáčení ve vlhké trávě42. Volné konce jsou
popruhy PK
vinglety
nenáročná přistání43. Pilot během svahování po zaklapnutí asi 10 m nad zemí dopadl tvrdě na levý bok, zjevně otřesen, nicméně vstává, vzápětí kolabuje, je bledý, udává bolest naraženého boku, třese se, chce se mu spát, je trochu zmatený, ale nabízené přivolání záchranky striktně odmítá. Postup bude:
Uložíme jej do stínu, do polosedu, během létání jej občas kontrolujeme. Pokud by se stav horšil, přivoláme pomoc.
Uložíme jej do protišokové polohy s nohama nahoru, přikryjeme a přivoláme záchrannou službu.
Snažíme se jej uklidnit, ponecháme jej v poloze, jaká mu nejlépe vyhovuje, přikryjeme jej, přivoláme záchrannou službu.44. Resuscitaci provádí laici bez speciálního výcviku:
pouze mačkáním hrudníku
mačkáním hrudníku a dýcháním z plic do plic v poměru 15:2
mačkáním hrudníku a dýcháním z plic do plic v poměru 30:245. Pokud jedna vrstva tlakového obvazu nestačí k zastavení krvácení z rány na noze:
původní obvaz odstraníme a přiložíme nový, který lépe utáhneme
přiložíme další 1-2 vrstvy, případně použijeme zaškrcení
urgujeme příjezd záchranné služby, přičemž opakovaně zdůrazníme naléhavost stavu46. Pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, je pro postiženého úrazem nejlepší:
poloha na boku („stabilizovaná“ resp. „zotavovací
taková poloha, kterou chce postižený sám zaujmout
„protišoková“ poloha s nohama a rukama zvednutýma co nejvýše47. Chceme-li zastavit krvácení zaškrcením, pak platí zásada:
„škrtidlo musí bolet“
„škrtidlo nesmí bolet“
„když už zaškrtit, tak pořádně“48. Zlomeniny fixujeme v improvizovaných podmínkách:
vždy, jde o prioritní výkon první pomoci
výjimečně, a to zejména tehdy, pokud předpokládáme další manipulaci s pacientem před příjezdem odborné pomoci
vždy, pokud jde o otevřenou zlomeninu49. Vyberte správné tvrzení, týkající se improvizovaného transportu:
U improvizovaného transportu záleží především na rychlosti, šetrnost není prioritou.
Při improvizovaném transportu je nejdůležitější, aby postižený byl během celého transportu v poloze mírně hlavou dolů.
Pokud to není nutné, pacienta netransportujeme a vyčkáme příchodu odborné pomoci.50. „Protišoková“ fólie se používá nejlépe tak, že se:
s ní postižený podloží
s ní postižený šetrně přikryje
do ní postižený těsně zabalí (včetně hlavy – volný zůstane jenom obličej)