Vyzkoušejte si, jak jste na tom s vědomostmi pro získání paraglidingové Licence PILOT.
Nejste si jisti a nebo neznáte správnou odpověď? Naučte se vše potřebné přímo v naší on-line výuce.
Ano, až tak jednoduhé to je…

Test - PL A 1. Vztlak na profilu vzniká v důsledku:
zhuštění proudnic nad profilem, tím se nad profilem vytvoří podtlak, pod profilem se proudnice rozšíří a tím se pod profilem vytvoří přetlak
zhuštění proudnic pod profilem, tím se pod profilem vytvoří přetlak, nad profilem se proudnice rozšíří a tím se nad profilem vytvoří podtlak
náporu vzduchu na spodní stranu profilu (při kladném úhlu náběhu)2. Který z následujících zásahů pilota zvýší úhel náběhu PK?
sešlápnutí speed systému
stažení řízení
vypuštění řízení3. Hlavní příčinou odtržení proudu je vždy:
počátek přechodu laminárního proudění na povrchu PK v turbulentní
překročení kritického úhlu náběhu
snížení rychlosti letu pod hodnotu minimální dopředné rychlosti vůči zemi v ustáleném přímočarém letu4. Jak se změní rychlost proudu a statický tlak, když se rozšíří v určitém místě proudnice:
rychlost se sníží, statický tlak poklesne
rychlost se zvýší, statický tlak se zvýší
rychlost se sníží, statický tlak se zvýší5. K pádu letadla dochází když:
pilot vykrouží příliš ostrou zatáčku
je letová hmotnost letadla větší, než je max. povolená
se letadlo dostane za kritický úhel náběhu6. Odtržením proudnic rozumíme:
proudnice opustí profil, po tom co opíšou jeho tvar
proud vzduchu přestane sledovat tvar profilu
skokový přechod od turbulentního proudění nad horní plochou křídla k absolutní laminaritě7. Rychlost letu PK a MPK se při zvýšení váhy pilota:
zvýší
je stejná
sníží8. Indukovaný odpor lze zmenšit:
štíhlostí křídla a vhodným zakončením křídla
tloušťkou profilu a koncovými tělěsy na koncích křídla
šípem křídla a tloušťkou profilu9. Se studenou frontu I. druhu jsou obvykle spojeny nebezpečné jevy:
silný nárazovitý přízemní vítr
pouze nízká oblačnost vrstevnatého typu
oblaka Cb - cumulonimbus na čele fronty ukrytá v nízké vrstevnaté oblačnosti, turbulence a námraza10. Které bouřky postupují kupředu nejrychleji?
Frontální
Bouřky z tepla
Orografické bouřky11. Hustota vzduchu v zemské atmosféře s výškou:
vzrůstá
klesá
se nemění12. Nebezpečné jevy spojené s bouřkou:
výstupné proudy a růst Cb - cumulonimbus oblaku
silné výstupné proudy s maximem v horní polovině Cb – cumulonimbu, silná turbulence, sestupné proudy s maximem blízko základny, silná námraza, elektrické vlastnosti Cb - cumulonimbu
hustota oblaku, který je složen z kapalné i pevné fáze vody13. Tlaková níže – cyklona – je oblastí:
se snižující se hodnotou tlaku směrem od středu
nízkého tlaku s nejnižší hodnotou ve svém středu
nízkého tlaku s nejnižší hodnotou po okrajích oblasti14. Nasycená adiabata je stavová křivka znázorňující změnu teploty s výškou o hodnotu:
0,65 °C/100 m výšky
0,60 °C/100 m výšky
1,00 °C/100 m výšky15. Co zabraňuje tomu, aby vzduch proudil z oblastí vysokého tlaku přímo do oblastí nízkého tlaku vzduchu?
Tření o zemský povrch
Coriolisova síla
Síla způsobená gradientem tlaku16. "B" stall provedu
postupným stažením zadních popruhů
postupným stažením popruhů druhé řady
postupným stažením předních popruhů17. Při vlétnutí do stoupavého proudu
vrchlík kývne dozadu a následně může dojít k předstřelu
vrchlík se nakloní do strany a hrozí asymetrické zaklopení
vrchlík předstřelí dopředu a hrozí čelní zaklopení vrchlíku18. Při vlétnutí do klesavého proudu
vrchlík předstřelí dopředu a hrozí čelní zaklopení vrchlíku
vrchlík se nakloní do strany a hrozí asymetrické zaklopení
vrchlík kývne dozadu a následně může dojít k předstřelu19. Spirálu docílíme tak, že
vykloníme se na stranu, na kterou chceme spirálou zatáčet, stáhneme plynule řidičku a na opačné straně stáhneme přední popruh padáku
plynulým přechodem ze zatáčky do stále ostřejší zatáčky jemným stahováním řídičky a vykloněním těla na stejnou stranu, na kterou zatáčíme
nejprve zabrzdíme obě řídičky , uvolníme na jedné straně řidičku zcela nahoru a na druhé jí stáhneme maximálně dolů - padák začne sestupně kroužit v dynamickém a rychlém otáčení20. Při nalétnutí do termického stoupavého proudu
PK pilota informuje svými pohyby o velikosti stoupání a většinou i o tom na jakou stranu je lepší ve stoupání točit
má PK nejčastěji tendenci k nějakému kolapsu, proto je nutné nejprve přibrzdit a teprve poté PK uvést do zatáčky
má PK zcela vždy tendenci se zaklopit, proto vždy zabrzdíme21. Svahování praktikujeme tak, že
létáme přímo nad hřebenem a otáčet se lze podle situace proti i po větru
létáme souběžně se svahem na jeho návětrné straně a v místě obratu se otáčíme směrem od svahu o 180°
létáme souběžně se svahem, těsně nad jeho závětrnou stranou a otáčíme se zásadně proti větru, tj. ke kopci22. Letecké navigaci vyhovují nejlépe mapy, které:
věrně zobrazují topografickou situaci a úhly
jsou v měřítku 1 : 500 000
mají přesné úhly23. Zeměkoule je:
síť souřadnicových čar
rotační elipsoid na pólech zploštělý
ideální koule24. Sever magnetický je směr, který:
určuje magnetka kompasu, na kterou nepůsobí žádné vedlejší rušivé vlivy
je určený myšlenou přímkou, která vede středem země a protíná její povrch v bodech, které nazýváme sever magnetický a jih magnetický
změříme na mapě25. Rozdíl mezi UTC a letním středoevropským (SELČ) časem je:
1 hodina
není žádný
2 hodiny26. Terénní útvary jako jsou lesy, louky, jezera, hrady, silnice, železnice atd. nazýváme:
projekcí mapy
topografickou plochou
topografickou situací27. 9 cm na mapě 1 : 500 000 odpovídá ve skutečnosti:
50 km
45 km
60 km28. Při částečném zaklopení je správný postup
maximálně se vyklonit na nezaklopenou stranu a také ji přibrzdit tak, aby nedošlo k rotaci
nedělat nic, na testovaném PK je vždy tato situace zcela bezpečná
ihned zcela stáhnout řízení na nezaklopené straně, k urychlení regenerace vrchlíku29. Při nouzovém přistání pilot volí vždy jako poslední možnost:
dráty elektrického vedení
vodní plochu
parkoviště30. Záložní padák (ZP) použijeme bez váhání
pod bouřkovým mrakem
při přefouknutí za horský hřeben
v neřízené prudké rotaci31. Při přetržení řídící šňůry za letu je správný postup
řízení pomocí naklánění a šetrného stahováním zadních popruhů
pokud je dostatečná výška, použít záložní padák, jinak jinou vhodnou šňůru a druhou řidičku.
zatáčením o 90*, 180*, a 360* jen na jednu stranu32. Vleče-li mne padák při silném větru po zemi stahuji většinou k sobě
čekám až se samovolně zastavím
řidičky nebo zadní šňůry
áčkové popruhy33. Při sešlápnutí speed systému
PK zvýší rychlost letu a je náchylnější k frontstalu nebo jednostranému zaklopení
má PK tendenci frontálně nebo asymetricky se zaklapnout
PK zrychlí a v důsledku zvýšení rychlosti obtékání je stabilnější34. Pilot letadla nevybaveného radiostanicí, který má v úmyslu přiletět na neřízené letiště nebo z něho odletět, je povinen
dodržet pro odlet nebo přílet pravidla vyhýbání
předem zkoordinovat svůj přílet nebo odlet s majitelem letiště
předem zkoordinovat svůj přílet nebo odlet se stanovištěm AFIS nebo provozovatelem letiště35. Co znamená zkratka SLZ
společná letová zóna
stálé letové zabezpečení
sportovní létající zařízení36. Ze SLZ není dovoleno:
shazovat předměty v době mezi východem a západem slunce
pouze rozprašovat
nic shazovat nebo rozprašovat, s výjimkou dodržení určitých podmínek37. Omezený prostor (LK R) je prostor, který pilot:
může proletět za splnění stanovených podmínek
musí proletět
nesmí proletět38. Spodní hranici řízeného okrsku (CTR) tvoří:
povrch země
horní hranice třídy G
stanovená výška nad mořem39. Prostor třídy E sahá do výšky
FL 125 (3800 m)
FL 85 (2600 m)
FL 95 (2900 m)40. Pilot musí mít za letu u sebe vždy
pilotní průkaz nebo doklad žáka, osvědčení letové způsobilosti, doklad o pojištění za škody způsobené provozem SLZ, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
průkaz totožnosti, pilotní průkaz nebo doklad žáka, osvědčení letové způsobilosti, doklad o pojištění za škody způsobené provozem SLZ, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
průkaz totožnosti, pilotní průkaz nebo doklad žáka, technický průkaz SLZ, doklad o pojištění za škody způsobené provozem SLZ41. PK nejvíce poškozuje
slunce a nevhodné zabalení
UV záření, vlhké skladování a oděr
létání na navijáku, létání s motorovou krosnou a namáčení ve vlhké trávě42. Volné konce jsou
nenáročná přistání
vinglety
popruhy PK43. „Lapavými dechy“ se rozumí:
jednotlivé nádechy v nápadně dlouhých intervalech u postiženého v bezvědomí; tyto nádechy jsou typické pro zástavu oběhu
nápadně rychlé, ale mělké a tiché dýchání, typické pro pacienta s překážkou v dýchacích cestách
nápadně hlučné nádechy v rychlém tempu; tyto nádechy jsou typické pro rozvíjející se šokový stav44. Postižený během výstupu na kopec náhle zkolaboval, leží, nehýbe se, asi 1x za dvacet sekund se zhluboka nadechne. Jiný svědek příhody se mezi tím pokouší vyhmatat postiženému tep na krku a hlásí, že cítí slabý, „nitkovitý“, rychlý tep. Je potřeba přivolat pomoc a ihned:
Zahájit resuscitaci. Tzv. "lapavé dechy" jsou typické pro náhlou zástavu oběhu. Hmatání tepu laikem je nespolehlivé a nepoužívá se pro velký výskyt chyb - zachránce cítí svůj vlastní tep.
Zahájit dýchání z plic do plic, protože tato frekvence je příliš nízká. Nepřímou masáž neprovádíme, protože pokud dýchá a je cítit tep, nemůže jít o zástavu oběhu a masáž by naopak mohla vést k poranění plic.
Otočit postiženého do „stabilizované“ polohy, protože hrozí riziko vdechnutí zvratků.45. Vyberte správné tvrzení, týkající se improvizovaného transportu:
Při improvizovaném transportu je nejdůležitější, aby postižený byl během celého transportu v poloze mírně hlavou dolů.
Pokud to není nutné, pacienta netransportujeme a vyčkáme příchodu odborné pomoci.
U improvizovaného transportu záleží především na rychlosti, šetrnost není prioritou.46. Pokud použijeme škrtidlo, ale rána stále krvácí:
musíme škrtidlo víc utáhnout
přiložíme přes škrtidlo tlakový obvaz
škrtidlo povolíme a zvedneme postiženou končetinu nahoru47. Pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, je pro postiženého úrazem nejlepší:
taková poloha, kterou chce postižený sám zaujmout
poloha na boku („stabilizovaná“ resp. „zotavovací
„protišoková“ poloha s nohama a rukama zvednutýma co nejvýše48. Při improvizovaném transportu postiženého:
by měly být končetiny natažené ve směru dlouhé osy těla
by měla být hlava umístěná co nejvíce volně, aby byla možná její pohyblivost v závislosti a nerovnostech
není důležitá konkrétní poloha, ale to, aby byl pacient fixovaný a poloha se prudce neměnila49. Prvotní vyšetření zahrnuje
zjištění okolností úrazu, potíží nemocného a případných nemocí, kterými dlouhodobě trpí
kontrolu stavu životních funkcí podle schématu A-B-C
rychlou kontrolu postiženého „od hlavy k patě“ s důrazem na známky úrazu50. Zlomeniny fixujeme v improvizovaných podmínkách:
vždy, pokud jde o otevřenou zlomeninu
výjimečně, a to zejména tehdy, pokud předpokládáme další manipulaci s pacientem před příjezdem odborné pomoci
vždy, jde o prioritní výkon první pomoci