Vyzkoušejte si, jak jste na tom s vědomostmi pro získání paraglidingové Licence PILOT.
Nejste si jisti a nebo neznáte správnou odpověď? Naučte se vše potřebné přímo v naší on-line výuce.
Ano, až tak jednoduhé to je…

Test - PL A 1. Na spodní straně křídla za letu působí:
žádný tlak
přetlak
podtlak2. Zatáčení PK je důsledkem:
změny velikosti projekční plochy vrchlíku
změn v rozložení aerodynamických sil na vrchlíku
změn v rozložení aerodynamických sil na jedné polovině vrchlíku3. Při obtékání tělesa vznikají aerodynamické síly. Nazývají se:
vztlak a podtlak
vztlak, tíha a odpor
výsledná aerodynamická síla, která se rozkládá na vztlak a odpor4. Úhel náběhu je geometrický úhel, který:
svírá směr nabíhajícího proudu vzduchu s tětivou profilu
svírá směr nabíhajícího proudu s vodorovnou rovinou (horizontem), tj. nulový v horizontálním letu
svírá tětiva profilu s vodorovnou rovinou (horizontem)5. Klouzavost křídla při zvýšení váhy pilota:
se zvýší
zůstane stejná
se sníží6. Které složky tvoří výslednou aerodynamickou sílu?
vztlak a tíha
součinitel vztlaku a tíhy
vztlak a odpor7. Při zvýšení úhlu náběhu se dopředná rychlost letu:
zůstane stejná
sníží
zvýší8. Vztlak je?
výsledná aerodynamická síla vzniklá obtékáním profilu
odpor plochy daný úhlem náběhu
síla vzniklá obtékáním profilu, kolmá k síle aerodynamického odporu9. Který druh oblačnosti může indikovat přítomnost silné turbulence:
Nimbostratus
Altocumulus lenticularis
Cirrocumulus10. Při které z následujících změn skupenství se uvolňuje latentní teplo?
Kapalina na plyn
Plyn na kapalinu
Pevná látka na plyn11. Vzduchovou hmotou nazýváme instabilní, pokud v ní dochází k:
konvektivním vertikálním pohybům
tvorbě vrstevnaté oblačnosti
inverzím12. Základní příčinou vzniku mechanické turbulence je:
vítr a uspořádání terénu
vlhkost a teplota vzduchu
zvrstvení vzduchu13. Zvrstvení vzduchu ve vrstvě inverze je:
stabilní
instabilní
indiferentní14. Která vlastnost je typická pro troposféru:
nárůst tlaku s výškou
pokles teploty s výškou
isotermie15. Vítr je určen:
rychlostí
směrem kam vane a rychlostí
směrem ze kterého vane a rychlostí16. Při asymetrickém zaklopení 1/2 náběžné hrany PK je potřeba
vykloněním v sedačce na nezaklopenou stranu a přibržděním této strany udržet kluzák v přímém letu
vyčkat a nezasahovat do řízení
vykloněním v sedačce na zaklopenou stranu a přibržděním nezaklopené strany udržet kluzák v přímém letu17. Při vlétnutí do stoupavého proudu
vrchlík se nakloní do strany a hrozí asymetrické zaklopení
vrchlík předstřelí dopředu a hrozí čelní zaklopení vrchlíku
vrchlík kývne dozadu a následně může dojít k předstřelu18. Směr letu a směr pohybu PK vůči zemi je
shodný za bezvětří nebo při větru vanoucím přesně kolmo na směr letu
vždy shodný
shodný za bezvětří a při větru vanoucím přesně ve směru nebo přesně proti směru letu19. Svahování praktikujeme tak, že
létáme souběžně se svahem na jeho návětrné straně a v místě obratu se otáčíme směrem od svahu o 180°
létáme přímo nad hřebenem a otáčet se lze podle situace proti i po větru
létáme souběžně se svahem, těsně nad jeho závětrnou stranou a otáčíme se zásadně proti větru, tj. ke kopci20. Co znamená populární termín "negativní zatáčka"
asymetrické (jednostranné) přetažení PK
spirála
symetrické přetažení21. Při nalétnutí do termického stoupavého proudu
má PK zcela vždy tendenci se zaklopit, proto vždy zabrzdíme
má PK nejčastěji tendenci k nějakému kolapsu, proto je nutné nejprve přibrzdit a teprve poté PK uvést do zatáčky
PK pilota informuje svými pohyby o velikosti stoupání a většinou i o tom na jakou stranu je lepší ve stoupání točit22. Doba východu a západu slunce se mění:
s roční dobou
intensitou slunečního záření
působením magnetického pole zeměkoule23. Letadlo letící kursem 265 za větru 085 bude:
mít vítr proti směru letu
mít vítr v zádech
mít vítr zprava zezadu24. Osa zemská je myšlená přímka středem země kolmá na rovník. Místa, kde protíná povrch země se nazývají póly (točny). Jsou to póly:
zeměpisné
magnetické
totožné25. Zeměpisné souřadnice nám udávají:
zeměpisnou polohu určitého místa
polohu časového pásma
název určitého místa26. Horizontální rychlost se udává:
v km/hod, v MPH, v uzlech (kts)
v uzlech
ve stopách27. Nultý poledník je:
poledník neprocházející hvězdárnou v Greenwich, ovšem pouze na malé kružnici
poledník, zvaný též základní, procházející hvězdárnou v Greenwich v Anglii
poledník, na kterém se zeměpisná šířka i délka rovnají 028. Při pozemním nácviku v silnějším větru vrchlík pilota nečekaně nadzvedne nad zem. Správný postup je:
prudce stáhnout řídící šňůry
uvolnit řízení a počkat, až dosedne zpět na zem
stáhnout a uvolnit řídící šňůry, tzv. "pumpovat" a tím dosednout na zem29. Při částečném zaklopení je správný postup
ihned zcela stáhnout řízení na nezaklopené straně, k urychlení regenerace vrchlíku
nedělat nic, na testovaném PK je vždy tato situace zcela bezpečná
maximálně se vyklonit na nezaklopenou stranu a také ji přibrzdit tak, aby nedošlo k rotaci30. Záložní padák (ZP) použijeme tak, že
tahem za rukojeť uvolníme zajišťovací jehly a tím to cuknutím aktivujeme systém, který zajistí otevření ZP
zatáhnutím za rukojeť zajistíme vyhození ZP, rukojeť můžeme potom též zahodit
vytáhneme ZP za rukojeť ze sedačky a potom ho celý i s rukojetí odhodíme do volného prostoru31. Při jednostranném přetažení vrchlíku pilot:
stáhne i druhou řidičku, potom obě vypustí
staženou řidičku už podrží a náklonem se snaží vyrovnat rotaci
plynule vypustí řízení32. Při nasátí oblačností s velkým vertikálním vývojem je nejlepší:
řídit vrchlík v přímém směru a letět, kde je nejsvětlejší část oblaku
nasadit co nejúčinnější únikový manévr a snažit se být nasměrován proti větru
točit dál, protočit oblak co nejvýše a tak se dostat až nad něj33. Při přistání na vysokém stromě:
Uděláte maximum prostřednictvím dosažitelných prostředků, abyste si zavolali odbornou pomoc pro vyproštění (telefonát, vyčkání, až vás najdou přátelé apod.)
pokusíte se co nejrychleji slézt
počkáte, až přijdou přátelé a sami slezete, oni vás budou případně chytat34. TMA (koncová řízená oblast)
nedá se podletět ani nadletět
dá se podletět pouze při vzájemné komunikaci radiostanicí s příslušným stanovištěm ATS
se dá podletět35. Co znamená zkratka SLZ
sportovní létající zařízení
stálé letové zabezpečení
společná letová zóna36. S výjimkou vzletu nebo přistání nebo s výjimkou povolení vydaného leteckým úřadem, musí být VFR let prováděn nad hustě zastavěnými místy nebo shromáždištěm lidí na volném prostranství ve výšce, která nesmí být menší než:
300 m nad nejvyšší překážkou v okruhu 300 m od letadla
300 m nad nejvyšší překážkou v okruhu 600 m od letadla
150 m nad nejvyšší překážkou v okruhu 600 m od letadla37. Odpovědnost pilota (velitele) letadla:
velitel letadla nemá právo s konečnou platností rozhodnout o provedení letu
velitel letadla odpovídá za provedení letu podle pravidel létání, ať letadlo sám řídí či nikoliv, vyjma případů, když si okolnosti vynutí odchylku od těchto pravidel v zájmu bezpečnosti
velitel letadla neodpovídá za provedení letu v případě, když obdržel povolení ke vzletu od služeb řízení letového provozu38. Sportovní létající zařízení může řídit
pilot, který je držitelem platného pilotního průkazu s příslušnou kvalifikací, nebo pilotní žák za podmínek stanovených výcvikovou osnovou
pilot, který je držitelem platného pilotního průkazu s příslušnou kvalifikací, nebo osoba oprávněná provozovatelem SLZ za přítomnosti pilota, pilotní žák za podmínek stanovených výcvikovou osnovou
pilot, který je držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti, nebo pilotní žák za podmínek stanovených výcvikovou osnovou39. Letí-li dvě letadla na vstřícných tratích nebo přibližně takových, každé z nich se vyhne změnou kurzu:
učiní taková opatření, která nejlépe zabrání srážce
vpravo
vlevo40. Při nouzovém přistání pilot volí spíše
hustý porost
lesní cestu
samostatný strom41. Volné konce jsou
vinglety
nenáročná přistání
popruhy PK42. PK nejvíce poškozuje
slunce a nevhodné zabalení
létání na navijáku, létání s motorovou krosnou a namáčení ve vlhké trávě
UV záření, vlhké skladování a oděr43. Pokud je zřejmé, že bude nutný zásah záchranářského vrtulníku, voláme v ČR přednostně číslo:
1210
155
11244. Vyberte správné tvrzení týkající se ztrát tepla při úrazu:
Mírné podchlazení je z hlediska první pomoci výhodné, protože brzdí metabolické pochody a tím zpomaluje nástup šoku. Závažné a déle trvající podchlazení je škodlivé, zabránění ztrátám tepla má proto význam hlavně při úrazech v zimě a ve špatně přístupném terénu.
Udržení tělesné teploty je jeden z energeticky nejnáročnějších životních pochodů. Boj proti ztrátám tepla proto patří - zvlášť u těžkých úrazů - k život zachraňujícím úkonům s vysokou prioritou.
Zabránění ztrátám tepla je důležité především proto, že případné podchlazení je pro postiženého nepříjemné až stresující. Nejde však o prioritu první pomoci.45. Vyberte pravdivý výrok týkající se povinnosti poskytnout první pomoc:
Pokud dojde k těžkému úrazu, je každý povinen poskytnout první pomoc; poskytnutí pomoci však nesmí ohrozit život nebo zdraví zachránce.
První pomoc je povinen poskytnout každý, kdo je svědkem úrazu, bez ohledu na závažnost úrazu a hrozící nebezpečí.
Povinnost poskytnout první pomoc je pouze morální, neexistuje však právní vymahatelnost.46. Chceme-li zastavit krvácení zaškrcením, pak platí zásada:
„když už zaškrtit, tak pořádně“
„škrtidlo nesmí bolet“
„škrtidlo musí bolet“47. Základním úkolem první pomoci při ošetření ran a oděrek je:
přiložení krycího obvazu; ránu v improvizovaných podmínkách nikdy nečistíme a cizí tělesa nevyjímáme
odstranění případných cizích těles výplachem, desinfekce okolí rány a přiložení krycího obvazu
desinfekce rány (v nouzi i koncentrovaným alkoholem), odstranění cizích těles, přiložení krycího obvazu48. Prvotní vyšetření zahrnuje
rychlou kontrolu postiženého „od hlavy k patě“ s důrazem na známky úrazu
kontrolu stavu životních funkcí podle schématu A-B-C
zjištění okolností úrazu, potíží nemocného a případných nemocí, kterými dlouhodobě trpí49. Pokud jedna vrstva tlakového obvazu nestačí k zastavení krvácení z rány na noze:
přiložíme další 1-2 vrstvy, případně použijeme zaškrcení
urgujeme příjezd záchranné služby, přičemž opakovaně zdůrazníme naléhavost stavu
původní obvaz odstraníme a přiložíme nový, který lépe utáhneme50. Resuscitace může být (mimo jiné) ukončena, pokud:
pokud je spolehlivě zjištěno, že postižený je starší 70 let
dojde k obnově vědomí – pacient začne reagovat
po dvaceti minutách provádění bez jakéhokoliv zřejmého efektu