Vyzkoušejte si, jak jste na tom s vědomostmi pro získání paraglidingové Licence PILOT.
Nejste si jisti a nebo neznáte správnou odpověď? Naučte se vše potřebné přímo v naší on-line výuce.
Ano, až tak jednoduhé to je…

Test - PL A 1. Optimální klouzavostí lze letět při:
dvou úhlech náběhu
jednom úhlu náběhu
kritickém úhlu náběhu2. Jak se změní rychlost proudění a statický tlak v něm, když v nějakém místě dojde ke zhuštění proudnic?
rychlost klesne, statický tlak klesne
rychlost se zvýší, statický tlak se zvýší
rychlost se zvýší, statický tlak klesne3. Spirála je letový režim, při kterém:
dochází k odtržení proudění na straně křídla uvnitř zatáčky
nedochází k odtržení proudění
dochází k odtržení proudění na straně křídla vně zatáčky4. Klouzavost PK lze definovat:
poměr mezi vodorovnou a svislou složkou rychlosti letu kluzáku
vztah mezi výkonem kluzáku a jeho opadáním
poměr mezi tíhou a vztlakem5. Plošné zatížení:
udává počet kilogramů celkové hmotnosti na m2 nosné plochy
udává počet kilogramů hmotnosti pilota na m2 nosné plochy
udává počet m2 nosné plochy na jeden kilogram celkové hmotnosti a veškerého vybavení6. Indukovaný odpor lze zmenšit:
šípem křídla a tloušťkou profilu
štíhlostí křídla a vhodným zakončením křídla
tloušťkou profilu a koncovými tělěsy na koncích křídla7. Jak funguje speed systém?
zvyšuje úhel náběhu stahováním předních popruhů
snižuje úhel náběhu tím, že uvolňuje zadní popruhy
snižuje úhel náběhu stahováním předních popruhů, někdy také deformuje tvar profilu8. Odtržením proudnic rozumíme:
skokový přechod od turbulentního proudění nad horní plochou křídla k absolutní laminaritě
proudnice opustí profil, po tom co opíšou jeho tvar
proud vzduchu přestane sledovat tvar profilu9. Anabatické proudění je:
pevninská bríza
vítr stoupající po horských svazích vlivem termiky
padavý horský vítr10. Izolované bouřky místní povahy jsou většinou:
Bouřky z tepla
Frontálním zdvihem (studená fronta)
Frontálním zdvihem (teplá fronta)11. Jaký typ srážek lze očekávat na aktivní studené frontě?
Přeháňky a bouřky
Mírný trvalý déšť
Mrholení12. Správně označení severozápadního větru ve zkratkách ICAO je:
SE
SW
NW13. Základní příčinou vzniku oblačnosti v atmosféře je:
dosažení stavu nasycení
dosažení stavu nasycení s následnou kondenzací vodních par
pokles teploty vzduchu s výškou14. Rosný bod je:
místo, nad kterým vznikne mrak
výška nulové izotermy
teplota, na kterou musí být ochlazen vzduch, aby nastala kondenzace15. V definici standardní atmosféry jsou hodnoty tlaku a teploty na střední hladině moře:
1013,25 hPa, +15°C
1015 hPa, +10°C
1013,25 hPa, 0°C16. Při vlétnutí do klesavého proudu
vrchlík se nakloní do strany a hrozí asymetrické zaklopení
vrchlík kývne dozadu a následně může dojít k předstřelu
vrchlík předstřelí dopředu a hrozí čelní zaklopení vrchlíku17. Při nalétnutí do termického stoupavého proudu
má PK zcela vždy tendenci se zaklopit, proto vždy zabrzdíme
má PK nejčastěji tendenci k nějakému kolapsu, proto je nutné nejprve přibrzdit a teprve poté PK uvést do zatáčky
PK pilota informuje svými pohyby o velikosti stoupání a většinou i o tom na jakou stranu je lepší ve stoupání točit18. Rychlost letu zvýším
zatažením trimů
sešlápnutím speedu
mírným přitažením řídiček19. Směr letu a směr pohybu PK vůči zemi je
vždy shodný
shodný za bezvětří a při větru vanoucím přesně ve směru nebo přesně proti směru letu
shodný za bezvětří nebo při větru vanoucím přesně kolmo na směr letu20. Při uvolnění speed systému se rychlost PK
nezmění, pouze se zvětší úhel náběhu
zvýší
sníží21. Do předstartovní kontroly patří
kontrola postroje, šňůr, vrchlíku, počasí, prostoru
kontrola PK ,upnutí, počasí, prostoru ve směru letu a místa přistání
kontrola opotřebení PK a postroje,všech švů, kontrola karabin, přilby a přístrojů22. Čas se udává:
ve stupních
v hod, min, sec s tím, že minuta začíná ve 30.sec předchozí minuty a končí ve 30.sec následující minuty
v hod, min, sec s tím, že minuta začíná 1.sec a končí 60.sec23. Zeměpisný poledník je:
kružnice kolem zeměkoule
část kružnice, jejíž rovina je kolmá na zemskou osu
polovina poledníkové kružnice24. Při provádění srovnávací orientace je vždy spolehlivější:
vyhledat a určit několik orientačních bodů
soustředit pozornost na jeden orientační bod
pozorně prohlížet terén pod letadlem25. Která z dále uvedených podmínek je nejdůležitější pro srovnávací navigaci?
zkušenost pilota a jeho odhad
navigační příprava před letem, mapa, viditelnost země
dobrá mapa a orientační schopnosti pilota26. 045 stupňů je vedlejší světová strana:
severovýchod
severozápad
jihozápad27. Osa zemská je myšlená přímka středem země kolmá na rovník. Místa, kde protíná povrch země se nazývají póly (točny). Jsou to póly:
totožné
magnetické
zeměpisné28. Když za letu vypadne záložní padák a naplní se:
snažím se stahováním šňůr zrušit záložní padák a přitáhnout ho k sobě
nedělám nic, už nic dělat stějně nelze
mám-li dostatečnou výšku, snažím se stáhnout vrchlík za zadní popruhy k sobě, aby byl co nejméně funkční29. Při pozemním nácviku v silnějším větru vrchlík pilota nečekaně nadzvedne nad zem. Správný postup je:
uvolnit řízení a počkat, až dosedne zpět na zem
prudce stáhnout řídící šňůry
stáhnout a uvolnit řídící šňůry, tzv. "pumpovat" a tím dosednout na zem30. Záložní padák (ZP) použijeme tak, že
tahem za rukojeť uvolníme zajišťovací jehly a tím to cuknutím aktivujeme systém, který zajistí otevření ZP
zatáhnutím za rukojeť zajistíme vyhození ZP, rukojeť můžeme potom též zahodit
vytáhneme ZP za rukojeť ze sedačky a potom ho celý i s rukojetí odhodíme do volného prostoru31. Při nouzovém přistáním upřednostním
budovy
vodu
stromy32. Při nouzovém přistání pilot volí vždy jako poslední možnost:
vodní plochu
dráty elektrického vedení
parkoviště33. Před přistáním do stojaté vody je zapotřebí především
vyskočit s postroje ve výšce cca 3 - 5 m nad hladinou
otočit kluzák proti větru
rozepnout karabiny postroje tak, aby bylo možno po styku s vodou jej co nejrychleji opustit34. Ze SLZ není dovoleno:
nic shazovat nebo rozprašovat, s výjimkou dodržení určitých podmínek
pouze rozprašovat
shazovat předměty v době mezi východem a západem slunce35. Omezený prostor (LK R) je prostor, který pilot:
musí proletět
může proletět za splnění stanovených podmínek
nesmí proletět36. Letadlo, které je podle pravidel povinno dát přednost jinému letadlu se musí:
vyhnout tím, že nadletí, podletí nebo křižuje jeho trať v dostatečné vzdálenosti
vyhnout tak, aby byla mezi letadly dodržena vertikální vzdálenost 150 m
vyhnout tak, aby byla mezi letadly dodržena vodorovná vzdálenost 300 m37. Informace o poloze CTR, TMA, LKR, LKP je možno získat
v AIP ČR nebo platné letecké mapě
v mapě ADAC
v oficiální navigační mapě ÚCL38. Prostor třídy G sahá v ČR do výšky
300 m AGL
300 m STD
300 m AMSL39. Vrchlíku PK škodí zejména
UV záření, mechanický oděr, vlhkost
myši a jiní polní hlodavci
skladování v temných a suchých prostorech40. Kdo je oprávněn kontrolovat pilotní průkaz nebo doklad žáka
inspektor provozu LAA ČR, příslušník Policie ČR, inspektor ÚCL, osoba pověřená provozovatelem letiště nebo majitelem pozemku
inspektor provozu a techniky LAA ČR, osoba pověřená MD ČR nebo ÚCL, příslušník Policie ČR
inspektor provozu LAA ČR, osoba pověřená MD ČR, příslušník Policie ČR, nebo pracovník městského úřadu obce, na jehož pozemcích je letiště, nebo plocha SLZ41. Volné konce jsou
nenáročná přistání
vinglety
popruhy PK42. PK nejvíce poškozuje
UV záření, vlhké skladování a oděr
slunce a nevhodné zabalení
létání na navijáku, létání s motorovou krosnou a namáčení ve vlhké trávě43. Při improvizovaném transportu postiženého:
by měla být hlava umístěná co nejvíce volně, aby byla možná její pohyblivost v závislosti a nerovnostech
by měly být končetiny natažené ve směru dlouhé osy těla
není důležitá konkrétní poloha, ale to, aby byl pacient fixovaný a poloha se prudce neměnila44. Vyberte správné tvrzení, týkající se improvizovaného transportu:
Při improvizovaném transportu je nejdůležitější, aby postižený byl během celého transportu v poloze mírně hlavou dolů.
Pokud to není nutné, pacienta netransportujeme a vyčkáme příchodu odborné pomoci.
U improvizovaného transportu záleží především na rychlosti, šetrnost není prioritou.45. Uvolnění dýchacích cest se u pacienta v bezvědomí provádí především pomocí:
předklonu hlavy
záklonu hlavy
stabilizované polohy46. Přilbu postiženému:
snímáme tahem v dlouhé ose těla za stálé fixace hlavy a krku
snímáme šetrným kroutivým pohybem ze strany na stranu
zásadně nesnímáme47. Schématem „A-B-C“ se má v rámci prvotního vyšetření na mysli:
zjištění anamnézy (A), bolestivosti (B) a cílené vyšetření postižené oblasti (C)
provedení záklonu hlavy (A), zahájení umělého dýchání (B) a zahájení kompresí hrudníku (C)
ověření průchodnosti dýchacích cest (A), ověření stavu dýchání (B) a ověření známek funkčního krevního oběhu (C)48. Pokud použijeme škrtidlo, ale rána stále krvácí:
musíme škrtidlo víc utáhnout
škrtidlo povolíme a zvedneme postiženou končetinu nahoru
přiložíme přes škrtidlo tlakový obvaz49. Vyberte správné tvrzení týkající se ztrát tepla při úrazu:
Zabránění ztrátám tepla je důležité především proto, že případné podchlazení je pro postiženého nepříjemné až stresující. Nejde však o prioritu první pomoci.
Udržení tělesné teploty je jeden z energeticky nejnáročnějších životních pochodů. Boj proti ztrátám tepla proto patří - zvlášť u těžkých úrazů - k život zachraňujícím úkonům s vysokou prioritou.
Mírné podchlazení je z hlediska první pomoci výhodné, protože brzdí metabolické pochody a tím zpomaluje nástup šoku. Závažné a déle trvající podchlazení je škodlivé, zabránění ztrátám tepla má proto význam hlavně při úrazech v zimě a ve špatně přístupném terénu.50. Zaškrcení se provádí:
vždy cca 10 – 15 cm nad ránou
výhradně v paži nebo ve stehně, mezi ranou a srdcem
kdekoliv mezi ránou a srdcem